ПЛАН ЗА НАВОДЊАВАЊЕ АЛЕКСИНАЧКИХ ПОЉА

У Омладинској сали Дома културе у Алексинцу одржана је јавна седница Комисије за планове општине Алексинац. На седници Комисије било је речи о сумирању јавног увида Плана детаљне регулације система за наводњавање алексиначког поља и сумирање поновљеног јавног увида Плана детаљне регулације радне зоне Житковац.
Поред чланова Комисије, седници су присуствовали и обрађивачи плана детаљне регулације система за наводнавање алексиначког поља „Инфоплан“ из Аранђеловца и обрађивачи Плана детаљне регулације радне зоне Житковац испред Завода за урбанизам Ниш, и остали заинтересовани учесници-подносиоци примедби.
Циљ израде Плана детаљне регулације система за наводњавање алексиначког поља дефинисање трасе система и стварање услова за издавање дозволе за изградњу система са пратећим објектима за наводњавање алексиначког поља.
Пројекат наводњавања Алексиначког поља треба развијати као део комплексног мелиоративног решења уређења подручја, а техничка решења наводњавања базирају се на спроведеној комасацији. Погодност локације је у томе што се за наводњавање користе расположиве количине воде из постојеће вишенаменске акумулације Бован, а обухват наводњавања је 500 хектара земљишта које обухватају део катастарских општина Јасење, Делиград, Вукашиновац, Брадарац, Суботинац, Бован и Мозгово. Циљ израде плана је стварање планског и законског основа за изузимање земљишта за потребе изградње јавних објеката – инфраструктурног објекта система за наводњавање.
План детаљне регулације радне зоне Житковац израђује се за део подручја у обухвату Просторног плана Општине Алексинац где плански обухват износи око 137,85 хектара. Циљ израде Плана је дефинисање детаљне намене земљишта по целинама и зонама, попис парцела и опис локација за јавне површине, јадржаје и објекте, тресе и капацитета за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфрастуктуру, локација за које се обавезно израђује урбанистички пројекта или расписује конкурс, као и утврђивање правила уређења и правила грађења по зонама. Повод за израду Плана је проширење постојеће и планиране радне зоне Житковац активирање неизграђеног грађевинског земљишта и уважавање стечених урбанистичких обавеза ради стварања услова за развој малих и средњих предузећа, складишних капацитета, бизнис инкубатора са пратећим, компатибилним садржајима у условима обавезне заштите окружења од негативних утицаја планираних привредних активности. У оквиру зоне планирају се значајна проширења комплекса за смештај компатибилних функција или изградњу додатних погона који би заокружили производне процесе постојећих компанија у циљу обезбеђивања квалитетне понуде грађевинских парцела за потенцијалне инвеститоре.
Планови су израђени од стране Одељења за урбанизам и имовинско правних послова.