ПОГЛЕДАЈТЕ ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ И ДАЈТЕ СВОЈЕ МИШЉЕЊЕ ?

Општинска управа општине Алексинац – Одељење за урбанизам и имовинско правно послове, Одсек за урбанизам, саобраћај, стамбено комуналну делатност и заштиту животне средине организује „Рани јавни увид Просторног плана општине Алексинац за период 2022.-2032. године.“
Органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката обавештавају се и позивају да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину као и да на захтев доставе услове за израду плана.
Предмет равног јавног увида јесу основна концептуална планска развојна решења, која се не односе на услове, могућности и ограничења грађења на појединачним катастарским или грађевинским парцелама. Све примедбе и сугестије правних и физичких лица евидентира носилац израде планског документа, а евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.
Рани јавни увид се организује у трајању од 15 (петнаест) дана, почев од 24.05.2022. године до 07.06.2022. године у просторијама Општинске управе општине Алексинац, канцеларија бр. 18, сваког радног дана од 08:00 до 12:00 часова.